INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING, NETWORKING AND COMPUTERS

SEPTEMBER, 2023, CHENGDU, CHINA

Big Data Workshop

Scope

Submission

Publication

Important Dates

Topics

Committee

Steering Committee
 • Hongwu Li, China Unicom
 • Xiaoyu Ye, China Unicom
General Chairs
 • Xinzhou Cheng, China Unicom
 • Lexi Xu, China Unicom
 • Haibin Li, China Unicom
 • Mingxin Li, China Unicom
 • Kun Chao, China Unicom
 • Hong Zhu, CNIS, China
 • Huanlai Xing, SWJTU, China
 • Gaofeng Cui, BUPT, China
 • Chaowei Wang, BUPT, China
 • Cheng Wang, BUPT, China
 • Xin Hu, BUPT, China
 • Yizhou He, CAICT, China
 • Feng Yin, CUHKSZ, China
 • Shoufeng Wang, AsinInfo, China
 • Xingchen Shen, ISCAS, China
Track Organizers
 • Jian Guan, China Unicom
 • You Zhou, China Unicom
 • Fengxian Wan, China Unicom
 • Jie Gao, China Unicom
 • Runsha Dong, China Unicom
Secretary
 • Xin He, China Unicom
 • Yuwen Huo, SWU, China
-->