INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING, NETWORKING AND COMPUTERS

June, 2022, Xi'Ning, CHINA

Big Data Workshop

Scope

Submission

Publication

Important Dates

Topics

Committee

International Steering Committee
 • Hongwu Li, China Unicom
 • Xiaoyu Ye, China Unicom
General Chair
 • Xinzhou Cheng, China Unicom
 • Wei Li, China Unicom
 • Lexi Xu, China Unicom
 • Yuhui Han, China Unicom
 • Mingxin Li, China Unicom
 • Yuanni Liu, CQUPT, China
 • Gaofeng Cui, BUPT, China
 • Xin Hu, BUPT, China
 • Haipeng Yao, BUPT, China
 • Chaowei Wang, BUPT, China
 • Min Jia, HIT, China
 • Chunyu Jiang, CAICT, China
 • Feng Yin, CUHKSZ, China
 • Huanlai Xing, SWJTU, China
Track Origanizer
 • Kun Chao, China Unicom
 • Jian Guan, China Unicom
 • Mingde Huo, China Unicom
 • Jie Gao, China Unicom
 • Yuwei Jia, China Unicom
 • Chen Cheng, China Unicom
 • Miao Wang, DFH Satellite Co.,Ltd, China
Secretary
 • Qingqing Zhang, China Unicom
 • Zhijuan Tao, China Unicom