INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING, NETWORKING AND COMPUTERS

SEP, 2021, JINAN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Big Data Workshop

Scope

Submission

Publication

Important Dates

Topics

Committee

International Steering Committee
 • Yongsheng Chi, China Unicom
 • Xiongyan Tang, China Unicom
 • Hengde Zhang, NMC of CMA
 • Rui Zhao, NMC of CMA
 • Yao Chen, UESTC
General Chair
 • Xinzhou Cheng, China Unicom
 • Lexi Xu, China Unicom
 • Feng Yin, CUHKSZ
 • Gaofeng Cui, BUPT
 • Xin Hu, BUPT
 • Chaowei Wang, BUPT
 • Lianbo Song, CAICT
 • Wenwen Zhou, Alibaba Cloud, China
 • Xu Xia, China Telecom, China
 • Tianhao Guo, Shanxi University
 • Xiting Peng, Shenyang University of Technology
 • Jingjing Zhong, Helpling Singapore
 • Yu Liu, Amazon USA
Track Origanizer
 • Kun Chao, China Unicom
 • Jian Guan, China Unicom
 • Jie Gao, China Unicom
 • Yuwei Jia, China Unicom
Secretary
 • Chen Cheng, China Unicom
 • Xin He, China Unicom